Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

 Turizm olayının gerçekleştiği ülke, bölge veya yörelerde, turizm sektörünün ekonomiye direkt ve diğer sektörler üzerinde ise dolaylı olarak sağladığı katkıyla; ekonomik açıdan büyüme ve gelişme sağlanır. Bunun yanında turizm sektörü alt yapı ve üst yapı yatırımlarının artması, ulaşım ağlarının ve araçlarının gelişmesinde de önemli bir etkiye sahiptir. Turizm sektörü yöre, bölge ve ülkeler için geliştirilmesi arzu edilen bir sektördür. İstihdam edilen personelin niteliği sektörü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle turizmin gelişmesi ve büyümesi için nitelikli eleman yetiştirerek istihdam etmek gerekmektedir. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü sektöre nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin önlisans eğitiminden sonra fakülte veya yüksekokullarda lisans eğitimi almaları durumunda ise eğitim ve kariyer hedeflerine zemin oluşturabilecek faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin okuldan mezun olmadan önce sektörde çalışmaları ve okulda kazandıkları teorik bilgi ve birikimi pratiğe dönüştürülebilmesi amaçlanmıştır. 

Amaç 

Turizm ve otel işletmeciliği programının temel hedefi, bölgesel kalkınma ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak olarak ifade edilebilir. Program teorik bilginin yanı sıra, uygulama tecrübeleri edinmiş meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca programda eğitim alan öğrencilerin turizm sektörüyle ilgili temel bilgilerin yanında yönetim, yabancı dil, pazarlama ve bilgi teknolojileri ile ilgili eğitimle beraber hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek; kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemleri ve işgücünü yönetmek konusunda yönetime katkı sağlayacak donanımlı birer meslek elemanı olmaları sağlanacaktır.

Hedef 

Turizm Otel İşletmeciliği ve Seyahat Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi temel hedeftir.

Özellikle bölgede faaliyet gösteren turizm işletmeleri için bir insan kaynakları havuzu oluşturarak bölgenin turizm hizmetleri kalitesini artırmak programın hedefleri arasındadır.

Yetiştirdiği öğrencilere bir temsil rolü yükleyerek özelde Sosyal Bilimler MYO’nun genelde ise Bingöl Üniversitesi’nin ise marka değerine katkıda bulunmak ulaşılmak istenen hedeflerdendir. Bu hedefler ulaşabilmek izlediğimiz alt hedefler de şunlardır:

 • Meslek sevgisi olan, sakin, kibar ve hoşgörülü bireyler yetiştirmek.
 • İnsan odaklı çalışma çabası içerisinde, hem çalıştıkları kurum/işletme için hem de misafirler/müşteriler için olabildiğince faydalı bireyler yetiştirmek.
 • Güçlü beşeri ilişkiler kurabilen, iş arkadaşlarıyla iyi geçinmeye yatkın, yardımlaşmalı ve ekip çalışması yapabilecek kabiliyetlere sahip bireyler yetiştirmek.

Bölüm/Program Kabul Koşulları 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde yeterli puanı almış olmak. Yabancı öğrenciler için ise genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Program Profili 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, öğrencilere turizm alanının teorik temellerini öğretmenin yanı sıra uygulamaya yönelik bilgi ve eğitim vermekle de sektörde kullanabilecekleri bilgi ve deneyim yeterliliği kazandırmaktadır. Bunun dışında yönetim, pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve halkla ilişkiler, muhasebe ve finansman, maliyet, üretim yönetimi alanlarında temel bilgiler vererek, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Eğitim Öğretim Metotları 

Bingöl Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine ve derslerin niteliğine göre bu listede sıralanan yöntemler kullanılmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları 

Öğrencilerin, toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrenci konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren gerek özel ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.