Özel Güvenlik ve Koruma Programı

 

 

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri güvenliktir. Devletler güvenliklerini sağlayabilmek için ordular kurmuşlardır.  Ancak güvenlik ihtiyacı sadece askeri boyutta değil, adli ve idari kolluk kuvvetleri aracılığıyla da sağlanmalıdır düşüncesiyle polis, jandarma gibi kuvvetlerde güvenliği sağlamanın temel taşlarını oluşturmuşlardır.  Bunların yanı sıra, küreselleşen ve özelleşen dünyada değişen kamu hizmeti algısına yetişebilmek amacıyla “özel güvenlik” kavramı toplumsal ve kurumsal anlamda oluşmuştur. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları da özel güvenlik ve koruma programları açmaya başlamıştır.        
Bingöl Üniversitesi de bu talebin karşılanması ve sektörde akademik eğitim almış kişilerin etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Özel Güvenlik ve Koruma Programı açmıştır. Henüz öğrenci alımı gerçekleşmemiştir.

Amaç

Türk ekonomisi ve güvenlik sektörüne ara eleman ve mesleki açıdan uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

Mezun olacak öğrencilere, sorumluluk alma özgüveni, meslek etiği bilinci, ilkyardım bilgisi, sorumluluk ve hesap verebilme konularında farkındalık, özel güvenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, proje yönetimi becerisi, önleyici güvenlik hizmetleri ve güvenlik önlemleri alabilme becerisi, bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme becerisi, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,  sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, kitle psikolojisini anlama becerisi, bilgi ve yeteneklerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme becerisi kazandırmak.

Bölüm / Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin" ve "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Karar Sayısı: Khk/680" düzenlemesinin istediği şartlara uygun olmak kaydıyla, bu sınavdan aldıkları puana göre ilgili programlara yerleştirilmektedirler.

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu'nun en güncel yayınından detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Bingöl Üniversitesi daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Bingöl Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara elaman yetiştiren iki yıllık eğitim veren bir programdır. Özel Güvenlik ve Koruma Programı'nda dersler; teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalarla da desteklenmektedir. Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları eğitimler stajlarla da desteklenerek derslerin iş hayatındaki uygulamalarının görülmesi ve iş hayatına atılma sürecinde uyumun kolay olması amaçlanmıştır.

Eğitim Öğretim Metotları

Özel Güvenlik ve Koruma Programı'nın en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Program, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Özel Güvenlik ve Koruma alanında Ön Lisans derecesine sahip olur.

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları oldukça geniştir. Özel güvenlik hizmet alanlarına iş merkezleri, konaklama yerleri, toplu konut alanları, sağlık kuruluşları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, eğitim ve öğretim kurumları,  gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler, baraj, enerji santralleri, görüntü ve ses verici istasyonlar, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, spor müsabakaları, sahne gösterileri,  toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlar ve müzeler örnek olarak verilebilir.

Mezunlar, özel güvenlik şirketleri kurabilecekleri gibi özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Aynı zamanda KPSS ile yapılan memur alımlarında, "Güvenlik Memuru Kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.