Maliye Programı

Maliye Programı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, Maliye Bakanlığı ve diğer mali kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolara ve özel sektörde hizmet veren işletmelere, ekonomi ve maliye teorilerini bilen, vergi mevzuatı, muhasebe ve finans bilgisine sahip, mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirebilen nitelikli ara elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Maliye Meslek Elemanı” unvanı ile iş hayatına atılmaktadır. Geniş bir istihdam imkânına sahip olan öğrencilere ağırlıklı olarak iktisat, maliye, kamu maliyesi, muhasebe, mali hukuk, vergi hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik bir program uygulanmaktadır.

Amaç

Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Hedef

Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Ayrıca; tarih ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmaları ve bir orta öğretim diplomasına sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, evrensel değerler ışığında, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil edebilecek üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Mezunlarını önce insan anlayışı ile kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler haline getiren önder kurumlardan biri olmak. Birçok turizm çeşidine elverişli olan ülkemizin bu turizm mozaiğinin en önemli parçalarından birisi olmak bölümümüzün vizyonunu oluşturmaktadır.

Eğitim Öğretim Metotları

Maliye Programının kullanılan eğitim-öğretim yöntemler:

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler,
 • Grup Çalışması,
 • Okuma,
 • Ödev,
 • Proje Hazırlama,
 • Teknik Gezi,
 • Web Tabanlı Öğrenme,
 • Uygulama,
 • Yerinde Uygulama,
 • Mesleki Faaliyet,
 • Sosyal Faaliyet,
 • Alan Çalışması gibi yöntemler kullanılmaktadır.

 Ayrıca bu programda mezun olmak için öğrencinin Maliye ile ilgili kurum ve kuruluşlarda 30 iş günü yaz stajı uygulaması da eğitim ve öğrenme metotlarımızın arasındadır. Bu yöntemler amaç ve hedeflere ulaşma doğrultusunda belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Mezun olan öğrencilerin istihdam imkânları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Gümrük Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci–mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.