İşletme Yönetimi Programı

Program iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. İşletme programında dersler temel bilgi ve becerileri vermeye yöneliktir. Son yılda öğrenciler meslekleriyle ilgili staj yaparak bilgi ve becerilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar. Ayrıca Bilgisayar Laboratuvarı içinde oluşturulan "Temel Bilgi Teknolojileri" ve "Paket Program Kullanımı" laboratuvarlarında öğrencilerimize meslekleriyle ilgili bilgisayar uygulamaları yapma olanağı sağlanmaktadır.

Amaç

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Hedef

 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, 
 • Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, 
 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, 
 • İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, 
 • Mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, 
 • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, 
 • Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, 
 • Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, 
 • İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, 
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. İşletme Yönetimi Programı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Program Profili

“İşletme Yönetimi Önlisans Programı”  bir taraftan yeni bir işletmenin doğuş süreçlerini (girişimcilik) kapsarken diğer taraftan da hâlen piyasada faaliyetini sürdüren işletmelerde çalışanların daha innovatif ve girişimci (iç girişimcilik) olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan bir programıdır. Mesleki nitelikte olan programda işletme yönetimi konusu girişimci düşünce anlayışı çerçevesinde ele alınmıştır. Girişimci düşüncenin gerek yeni bir işletmenin kuruluşunda gerekse de faaliyetini sürdürmekte olan bir işletmede hayatta kalmanın ön koşulu olduğu gerçeği programın içeriğinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulmuştur.

Eğitim Öğretim Metotları

İşletme Yönetimi Programının en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel(insan kaynakları) alanlarında çalışabilme imkânına sahiptirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır:

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.