Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Program Kontenjanı:  36  (N.Ö.) - 35 (İ.Ö.). Öğrenim Dili: Programın öğrenim dili Türkçe’dir.

Amaç

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programı, halkla ilişkileri ve bölümün yönetsel faaliyetler içresindeki önemini kavramış, bu konuda nitelikli beceriler kazanmış, değişen piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte çalışanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Öğrencilerin, kurum içi ve kurum dışı iletişim problemlerini çözmede etkinliğini geliştirmek, iletişim politikaları geliştirebilmelerini sağlamak,kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ile etkin iletişim kanallarını belirleme ve onlarla sağlıklı iletişim kurmaları konusunda bilgilendirmek, kurumla ilgili medyaya düzenli bilgi verilmesi için gerekli donanımı kazandırmak, kurum ve kuruluşların toplumun her kesimi ile güvene dayalı ilişkiler geliştirmesi konusunda bilgi kazanmasını sağlamak.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Türk öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yeterli puanı almış olmak, Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Program Profili

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak rekabet olgusunun da değişim gösterdiği günümüz piyasa koşullarında işletmeler, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve rekabet gücünü koruyabilmek adına müşteri odaklı anlayışa sahip olan bir takım uygulamalara yönelmişlerdir. Bu uygulamaların başında da halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi faaliyetler gelmektedir. Verilen ön lisans eğitim programı, işletme, pazarlama, davranış bilimleri ve diğer sosyal bilimler alanındaki derslerin yanı sıra, iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık, medya planlaması, kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi gibi mesleki anlamda ihtiyaç duyulan dersleri içermektedir. 

Eğitim Öğretim Metotları

 • Ders
 • Grup Çalışması
 • Mesleki Uygulama
 • Kampanya Hazırlama (Reklam, Halkla İlişkiler)
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Meslek Eğitimi
 • Staj

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Öğrenci toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve 30 günlük zorunlu stajı tamamlamaları gerekmektedir. Program mezunları; özel veya kamu kurum kuruluşlarının kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam bölümlerinde, iletişim ile ilgili tüm diğer birimlerinde ara eleman olarak istihdam edilebilmektedirler.