Adalet Programı

Sosyal bilimler alanının en geniş dallarından biri olan hukuk, toplum halinde yaşamamızdan doğan bir takım sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Küreselleşen dünyada toplumlarla birlikte toplumların oluşturduğu devletler de gelişmekte, hukuk ve adalet kavramları da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bilgiye erişimin kolaylaşması ve insanlar arası iletişimin gelişmesiyle birlikte mevcut sorunlarda artmakta ve hukuk alanındaki gelişmeler her geçen gün karmaşıklaşan bu sorunlara yeni çözüm önerileri getirmektedir. Günümüzde modern devletlerin egemenlik alanlarının artması ile birlikte insan temel hak ve hürriyetlerinin de bu gelişmelerden ayrı tutulması mümkün değildir. İşte bu gelişmelere paralel olarak hukuk alanı yeni bir ivme kazanmaktadır. Artık adaletin sağlanması daha kolay, etkili ve hızlı olması bütün toplumların beklentileri arasındadır. Bu gelişmelerin sürdürülmesi adına hiç şüphesiz hukuk alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemiz Adalet Programının en temel amacı da hukuk alanında iyi yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Programın özellikleri tüm bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere planlanmıştır. Programın özellikleri genel olarak şu şekildedir; iki yıllık olan Adalet Ön Lisans Programında öğrenciler farklı hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel bilgiler edinmekte ve uygulamaya dönük derslerden de faydalanmaktadır.

Amaç

Toplumun her alanına nüfuz etmiş olan sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel ara elemanlara da büyük ihtiyaç duymaktadır. Her geçen gün artan talebi karşılamak için kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilecek, temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi zaruridir. Üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara elemanların oluşturduğu bir hukuk ve adalet şeması, ülkemizdeki hukuksal sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede Bingöl Üniversitesi Adalet Önlisans Programı; adalet hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak, kuramsal bilgilerle donatılmış, uygulamaya hâkim, ülkemizde adaletin aksamadan her bir bireye eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak profesyoneller yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Hedef

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

 • Temel hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili teknik bilgilerle donatılmasını, 
 • Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını, 
 • İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve 
 • Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Adalet Ön Lisans Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Program Profili

Adalet Önlisans Programı oluşturulurken, öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçları göz önünde tutuldu. Öncelikle, öğrencilerinin mezun olduktan sonra, ister özel sektörde, ister kamu sektöründe etkin profesyoneller olarak çalışabilmelerini sağlayacak donanıma sahip olmalarına önem verilmiştir. Aynı zamanda, bir kısım öğrencilerinin de Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) hukuk fakültelerinde de eğitimlerine devam etmek isteyecekleri dikkate alınarak, bu geçişi olabildiğince basitleştirecek bir ders programı düşünülmüştür. Son olarak, öğrencilerinin üniversitemizin tüm kaynaklarından yararlanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, öğrencinin kendi ilgi alanlarına göre ders almasını sağlayacak seçmeli dersler de müfredata eklemiştir. Böylece oluşturulan müfredat, üç temel bileşenden oluşmaktadır: Hukuk dersleri, Meslek dersleri ve seçmeli dersler.

Hukuk derslerinde öğrenciler mesleklerini icra ederken gündelik hayatlarında karşılaşacakları hukuk dallarına ilişkin temel bilgilerle, tartışmalarla ve uygulamalarla tanışacaklar. Bu çerçevede; Anayasa, Medeni, Borçlar, Ceza, Ticaret ve diğer hukuk dersleri müfredatlarına dâhil edilmiştir.

Meslek dersleri, mezun olduktan sonra özellikle özel sektörde veya kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimize gereken altyapıyı sağlamaktadır. Bu anlamda; Bilişim Teknolojileri, İngilizce, UYAP gibi derslerle öğrenciler mesleğe hazırlanacaklardır.

Eğitim Öğretim Metotları

İşletme Yönetimi Programının en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “Adalet Ön Lisans Derecesi ” almaya hak kazanırlar.

Adalet Programı mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Program mezunları resmi ve özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.