AHMET ALKAL

Öğr. Gör. AHMET ALKAL

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

Email : aalkal@bingol.edu.tr

Dahili : 4064

Oda No : C3-04


1982 yılında Bingöl’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl’de tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü kazandı. 2004 yılında Lisans eğitimini başaralı bir şekilde tamamladı ve aynı yıl MEB’de Psikolojik Danışman olarak göreve başladı. 2004-2013 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli okullarda Psikolojik Danışman olarak görev yaptı. 2013 yılında Bİngöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Yüksek Lİsansını tamamladı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Pozitif Psikoloji, Pozitif Psikoterapi, Birey ve Grupla Psikolojik Danışma alanlarında çalışmaktadır. İyi oluş, psikolojik esneklik, psikolojik sağlamlık, öz bilinç, sosyal öz yeterlilik, kişilerarası problem çözme gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Halen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Derece

Alan

Üniversite

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Atatürk Üniversitesi

Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çukurova Üniversitesi (Devam ediyor.)

2004-2013 MEB - Psikolojik Danışman

Psikoterapi Kuram ve Teknikleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Özel Eğitim

Psikanalize Giriş

Bilişsel Psikoloji

Sosyal Psikoloji

İkna ve İkna Psikolojisi

Çalışma Psikolojisi

 

 

Çam, S. ve Alkal, A. (2020). An Investigation of Interpersonal Problem Solving in University Students in Terms of Personality Traits, Resilience and Hope. European Journal of Educational Sciences, 7(1), 15-31.

Çam, S. ve Alkal, A. (2019). Life Satisfaction and İnterpersonal Problem Solving in University Students: The Mediating Role of Forgiveness. European Journal of Education Studies, 6(7), 220-235. 

Akça, M.Ş., Korkmaz, O. ve Alkal, A. (2018). Gelecek Vizyonları Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 1-21.

Alkal, A., Korkmaz, O. ve Akça, M.Ş. (2018). The investigation of The Predictability of Self-Esteem, Self-Consciousness, and Social Self-Efficacy on Attitudes Towards Seeking Psychological of University Students. Researcher: Social Science Studies, 6(3), 01-19.

Alkal, A. ve Kök, M. (2018). Ahlaki Olgunluğun Yordanmasında Kişilik Özelliklerin ve Bazı Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 509-529.

 

Alkal, A., Akşa, M. Ş. ve Korkmaz, O. (2019). Öz Bilinç Psiko-Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz Bilinç Düzeylerine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 569-582.

Çam, S. ve Alkal, A.  (2018, Aralık). Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Akılcı Olmayan İnançlar ve Ruminatif Düşünce: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye.

Çam. S. ve Alkal, A. (2018, Aralık). Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinde Yaşam Doyumu ve Affetmenin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye.

Alkal, A. ve Cenkseven Önder, F. (2018, Ekim). Üniversite Öğrencilerinde Öz Anlayış ve Sosyal Öz Yeterlik ile Psikolojik İyi Oluş: Benlik Saygısının Aracı Rolü. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Akça, M. Ş., Korkmaz, O. ve Alkal, A.  (2018, Ekim). Gelecek Vizyonları Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun,Türkiye.

Alkal, A., Korkmaz, O. ve Akça, M. Ş. (2018, Nisan). Lise Öğrencilerinde Mesleki Kararsızlık: Lise Türüne Göre Karşılaştırılması ve Yaşam Amaçları ve Pozitiflik Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi. III. INES Internatıonal Education And Social Science Congress, Antalya, Türkiye.

Akça, M. Ş., Alkal, A. ve Korkmaz, O.  (2018, Nisan). Öğretmenlerin Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. INES Internatıonal Education And Social Science Congress, Antalya, Türkiye.

Korkmaz, O., Akça, M. Ş. ve Alkal, A. (2018, Nisan). Sosyal Beceri Eğitim Programının İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. İnternational Conference on Social Sciences-Cappadocia (ICOSS), Nevşehir, Türkiye

Korkmaz, O., Akça, M. Ş. ve Alkal, A. (2018, Nisan). Çatışma Çözme Grup Rehberliği Programının İlkokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. İnternational Conference on Social Sciences-Cappadocia (ICOSS), Nevşehir, Türkiye.

Akça, M. Ş., Alkal, A. ve Korkmaz, O. (2017, Aralık). Psikoljik Danışma Beceri Eğitimi Programının Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma Becerilerine  Etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Alkal, A., Korkmaz, O. ve Akça, M. Ş. (2017, Aralık). Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Olgunlukları ile Affetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Alkal, A. (2017, Aralık). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Affetme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

 

 

Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 28-29 Aralık 2018,  Diyarbakır, Türkiye

20th İnternational Psychological Counseling and Guidance Congres, 25-27 Ekim 2018, Samsun, Türkiye.

III. INES Internatıonal Education And Social Science Congress, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, Antalya, Türkiye.

I. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.