SİNAN ÇAVUŞOĞLU

Öğr. Gör. SİNAN ÇAVUŞOĞLU

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Email : scavusoglu@bingol.edu.tr

Dahili : 4118

Oda No : C4/7


1986 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde doğdu. İlkokulu Konya’da, orta ve lise öğrenimini Mersinin Silifke ilçesinde tamamladı. 2004 yılında Bülent Ecevit (Zonguldak Karaelmas) Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Lisans bölümünü kazandı. 2008 yılında İşletme Bölümünü bitirdi ve aynı dönem Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Satış-Pazarlama Yüksek lisansını kazandı. 2010 yılında yüksek lisanstan başarılı bir şekilde mezun oldu.  9 Temmuz 2010 tarihinde Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011-2012 döneminde Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezinde Eğitim Koordinatörlüğü yürüttü. 2019 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD'da "Müşteri Deneyimi, Deneyimsel Değer ve Yeşil Davranışlara Karşı Tutumun Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisinin Belirlenmesi: Yeşil İmajın Düzenleyicilik ve Aracılık Rolü" başlıklı tezi ile doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak "Doktor" ünvanı aldı. Halen Sosyal Bilimler MYO da Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2008

Karaelmas Üniversitesi İİBF İşletme Fakültesi

2010

Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı Satış Pazarlama Yüksek Lisans

2019

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. İşletme Anabilim Dalı Doktora

 

 

2010 Öğr. Gör.
2019 Dr.

 

 

 

Genel Muhasebe
Pazarlama Yönetimi
Satış Yönetimi
Meslek Eğitimi
Uluslararası Pazarlama
Yönetim Muhasebesi
Girişimcilik
E-Ticaret

 

YDS 56,25
YÖKDİL 66,25

 

1. KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, Sinan. (2017) Hafızaya Yönelik Müşteri Deneyimlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017, vol.4, no.8,  ss 172-194 Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

2. KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, Sinan. ve BAŞAR, Berkan. (2017) Ekolojik Tutumun Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Bingöl Yüzen Adalar Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 2017, vol.4, no.4,  ss 154-161 Full Text Online (PDF)  (Diğer Indeks)

3. Durmaz, Y., Çavuşoğlu, S., ve Özer, Ö. (2018). The Effect of Brand Image and Brand Benefit on Customer Loyalty: The Case of Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5), 528–540. Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

4. Çavuşoğlu, S., ve Bilginer, F.. (2018). Tüketici Deneyimlerinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bingöl İli Örneği. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 72–85. Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

5. Büyükbeşe, T., Okun, O., Çavuşoğlu, Sinan. (2018). Üniversite Çalışanlarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Bingöl Üniversitesi Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 1–17. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

6. Büyükbeşe, T., Çavuşoğlu, S., Okun, O. (2019). Otantik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1–17. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

7. Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., & Uslu, A. (2019). Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Kültürel Zekâ Düzeylerine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi30(1), 57-68. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

8. Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019). Sosyal Sermayede Güven Boyutunun Örgütsel Performans ve Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Teorik Bir Değerlendirme, BMIJ, (2019), 7(2), 644-667.Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

9. Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019). Sosyal Sermayede Mütekabiliyet Boyutunun İşletme Yönetimindeki Etkileri ÜzerineTeorik Bir Değerlendirme. Akademik Matbuat, 3 (1), 17-42.Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019
),
Sosyal Sermayede Güven Boyutunun Örgütsel
Performans ve Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik
Teorik Bir Değerlendirme
,
BMIJ, (2019), 7(2
):
644
-
667
Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019
),
Sosyal Sermayede Güven Boyutunun Örgütsel
Performans ve Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik
Teorik Bir Değerlendirme
,
BMIJ, (2019), 7(2
):
644
-
667

10. Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019)Marka İmajının Tutumsal Marka Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bingöl Otelleri Örneği. Tourism and Recreation, 1(1), 15-22. Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

11. Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., Bükey, A. & Başar, B. (2019)Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile Değerlendirilmesi: Termal turizm İşletmeleri Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10, 25-35. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

12. Çavuşoğlu, S., & Durmaz, Y. (2019)Yeşil Davranışlara Karşı Tutumun Ziyaret Niyetine Etkisinde Yeşil İmajın Düzenleyicilik Rolü: Yeşil Oteller Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 303-315. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

13. Durmaz, Y., Özer, Ö. & Çavuşoğlu, S. (2020). A Field Research On Youth’s Brand Loyalty And Brand Sensitivity In Clothes: A Application in Turkey. European Journal of Business and Management Research (EJBMR), 5(2), 1-8. Full Text Online (PDF) (Diğer Indeks)

14. Okun, O., Çavuşoğlu, S. (2020). Üniversite Çalışanlarının Otantik Liderlik Düzeylerinin Demografik Özellikler Üzerinden İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 159-181. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

15. Çavuşoğlu, S Demi̇rağ, B . (2020). Benlik İfade Eden Marka, Marka Aşkı, Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Paketlenmiş Ürün Kategorisinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (3), 1065-1087. DOI: 10.16951/atauniiibd.717441 Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

16. Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2020). Marka Kaçınması, Marka Nefreti ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Giyim Tercih Eden Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 4(3), 577-602. Full Text Online (PDF) (TR Dizin)

17. Çavuşoğlu, S., Demirağ, B., & Durmaz, Y. (2020). Investigation of the effect of hedonic shopping value on discounted product purchasing. Review of International Business and StrategyFull Text Online (PDF) (ESCI-SCOPUS)

Demirağ, B. & Çavuşoğlu, S. (2019
),
Sosyal Sermayede Güven Boyutunun Örgütsel
Performans ve Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik
Teorik Bir Değerlendirme
,
BMIJ, (2019), 7(2
):
644
-
667

1) Kement, Ü. ve Çavuşoğlu, S. (2017). Hafızaya Yönelik Müşteri Deneyimlerinin Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi; Yeşil Oteller Örneği. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 Kongresi. 27-29 Nisan, Antalya, ss. 710-721. Tam Metin

2) Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., Bükey, A. ve Başar, B. (2018). Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi İle Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmeleri Örneği. II. Sürdürülebilir Turizm Kongresi. 20-22 Eylül, Gümüşhane, ss. 160-172.Tam Metin

3) Kılıç, E. ve Çavuşoğlu, S. (2019). Otantik Liderlik ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki: Bingöl İli Örneği. 1. Uluslararası Harran Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 8-10 Mart, Şanlıurfa, ss. 7-21.Tam Metin

4) Çavuşoğlu, S. ve Kılıç, E. (2019). Restoran Atmosferinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bingöl İli Örneği. 1. Uluslararası Harran Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 8-10 Mart, Şanlıurfa, ss. 22-37.Tam Metin

5) Ceyhan, S., Batga, B. ve Çavuşoğlu, S. (2019). Hizmet Sektöründe Çalışanların İş yeri Nezaketsizliğine Yönelik Algılarının Demografik Özelliklere Göre Analizi: Bingöl İlinde Bir Alan Çalışması, International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2-5 Mayıs, Batum, Gürcistan, ss. 269-282.Tam Metin

6) Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., BÜKEY, A., Göral, M. ve Uslu, A. (2020). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RESTAURANT ATMOSPHERE ON BEHAVIOURAL INTENTION. MTCON'20 Conference on Managing Tourism Across Continents. 02-04 Eylül, ss. 218-225.Tam Metin

7) Çavuşoğlu, S. ve Demirağ, B. (2020). MÜŞTERİ DENEYİMİ, DENEYİMSEL DEĞER VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP’TE YER ALAN RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. MTCON'20 Conference on Managing Tourism Across Continents. 02-04 Eylül, ss. 1516-1534.Tam Metin

1) KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, S. ve Başar, B. (2017). Bireylerin Ekolojik Tutumlarının Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Bingöl Yüzen Adalar Örneği. 18. Ulusal Turizm Kongresi. 18-22 Ekim, Mardin, ss. 854-860. Tam Metin

2) KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, S., Bükey, A. ve Başar, B. (2018). Termal Turizm İşletmelerinde Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyetinin İncelenmesi: Otel Ambiyansının Düzenleyici Rolü. 19. Ulusal Turizm Kongresi. 17-21 Ekim, Afyonkarahisar, ss. 800-810.Tam Metin

3) KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, S., Bükey, A. ve Başar, B. (2019). Doğa Fotoğrafçılarının Yeşil Davranışlara Karşı Tutumun Çevre Dostu Rekreasyon Davranışına Etkisinin İncelenmesi. 20. Ulusal Turizm Kongresi. 16-20 Ekim, Eskişehir.Tam Metin

1. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (TR Dizin)

2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (Diğer Index)

3. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (TR Dizin)

4. Tourism and Recreation Dergisi (Diğer Index)

5. Akademik Matbuat Dergisi (Diğer Index)

6. International Journal of Consumer Studies (SSCI)

7. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin)

8. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (TR Dizin)

9. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin)

1- BİNGÖL İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI LİSELERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL.

2- ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BİLDİRİMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI, ORTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİ, ARAŞTIRMACI, 11.04.2018-18.12.2018, ULUSAL. 

1. Çavuşoğlu, S. & Durmaz, Y. (2020). Deneyimsel Pazarlama ve Yeşil Davranış. (1. Basım). İstanbul: Hiper Yayın.

2. Çavuşoğlu, S. (2020). Tüketici Davranışını Etkileyen Kültürel Faktörler. Yakup Durmaz (Ed.), Tüketici Davranışları (S. 49-90) içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL TURİZM ÇALIŞTAYI, 16-18 NİSAN 2016. (DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ)

-ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ-OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ-STRATEJİK YÖNETİM-ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ-ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ-ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFAKALARI