AZİZ BÜKEY

Öğr. Gör. AZİZ BÜKEY

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Email : abukey@bingol.edu.tr

Dahili : 41 02

Oda No : C4-01


Çanakkale Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans bölümünde “Bölgesel Kalkınma Ve İl Stratejik Planlarında Turizm Stratejilerinin Ele Alınışı: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme “ tezini tamamlayarak Yüksek Lisans mezunudur.

2009 - 2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığında görev yaptı.

2018 yılında Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

Halen Bingöl Üniversitesinde Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

 

 

 

 

DERECE  BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü                             Turizm İşletmeciliği ABD Sakarya Üniversitesi 2008  2011
Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik                 Konaklama İşletmeciliği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

2004  2007 

       

 

 

GÖREV ADI

GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

Öğretim Görevlisi

Bingöl Üniversitesi 19.03.2018        ---

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2009-2018)

 

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM COĞRAFYASI

MESLEK EĞİTİMİ
SAĞLIK TURİZMİ
YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI
BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA 

TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞI 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
HİJYEN VE SANİTASYON
GİRİŞİMCİLİK
TURİZM İŞLETMLERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER

1-  Kement, Ü. & Bükey A. (2019).Doğa ve kültür fotoğrafçılığı kapsamında rekreasyonel motivasyonun demoğrafik özelliklere göre            incelenmesi. Tourism and Recreation, 1(1), 23-30.

2- Bükey, A. (2019).Turizm eğitimi gören üniversite öğrencilerinin iş değeri algılarının kariyer tercihlerine etkisi. Tourism and                      Recreation, 2(1), 75-86

3- Bükey, A. (2019). Otel işletmelerinde çalışan personellerin demografik özellikleri ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin                 incelenmesi. Socıal Scıences Studıes Journal, 5(52), 7326-7335

4- Bükey, A. & Aktaş, M. (2019). Tüketicilerin etnosentrik eğilimlerinin müşteri sadakati üzerine etkisi. Social, Mentality and                      Researcher Thinkers Journal, 5(26), 1929-1935.

 

 

1- Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., Bükey, A. & Başar, B. (2019). Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile         Değerlendirilmesi: Termal turizm İşletmeleri Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10, 25-35.

1. KEMENT Üzeyir, ÇAVUŞOĞLU Sinan, BÜKEY Aziz, BAŞAR Berkan (2018).  OTEL MÜŞTERİLERİNİN ALGILADIĞI HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. TERMAL TURİZM  İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ.  II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 20-22 Eylül, Gümüşhane, ss. 160-  172.

 2.  Kement, Ü., Çavuşoğlu, S., BÜKEY, A., Göral, M. ve Uslu, A. (2020). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RESTAURANT       ATMOSPHERE ON BEHAVIOURAL INTENTION. MTCON'20 Conference on Managing Tourism Across Continents. 02-04 Eylül,     ss. 218-225

3. Göral M, Kement Ü, Bükey A.. (2020). TURİZM AKADEMİSYENLERİNİN “KONGRE” KAVRAMI İLE İLGİLİ KULLANDIKLARI METAFORLAR ARACILIĞIYLA KONGRELERE İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MTCON'20 Conference on Managing Tourism Across Continents. 02-04 Eylül, ss. 1140-1146

1- KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, Sinan., BÜKEY, Aziz., BAŞAR, Berkan. (2018) Termal Turizm İşletmelerinde Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyetinin İncelenmesi: Otel Ambiyansının Düzenleyici Rolü. 19. Ulusal Turizm Kongresi. 17-21 Ekim, Afyonkarahisar, ss. 800-810.

2- KEMENT, Üzeyir., ÇAVUŞOĞLU, Sinan., BÜKEY, Aziz., BAŞAR, Berkan. (2019) Doğa Fotoğrafçılarının Yeşil Davranışlara Karşı Tutumunun Çevre Dostu Rekreasyon Davranışına Etkisinin İncelenmesi. 20. Ulusal Turizm Kongresi. 16-21 Ekim , Eskişehir 

1- Yönetim ve Organizasyon Yaz Seminerleri (YOYSEM), 18-22 Haziran 2018,  Akdeniz Üniversitesi, Antalya